سوئینی تاد:
بعضی از آدما برای بقا پا جای پای دیگران میذارن و بعضی دیگه، پا روی صورت دیگران
[Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street 2007]