جو وست:
با بعضى چیزها نمیشه جنگید، فقط باید باهاشون زندگى کرد.
[The Flash]