سرسی:
تو مرد باهوشی هستی.
ولی نصف اون چیزی که فکر میکنی هم باهوش نیستی!
تیریون:
با این حال بازم از تو باهوش ترم!!!
[Game of Thrones]