تراویس بیکل:
تنهایی همه جا در تمام زندگیم دنبالم بوده، تو کافه ها، تو ماشینا، پیاده رو ها، مغازه ها، همه جا هیچ راه فراری نیست.
من مرد تنهای خدا هستم.
[Taxi Driver 1976]