لرد بیلیش:
تو دنیایی که عشق میتونست بالاتر از وظیفه و قدرت قرار بگیره، تو باید دختر من میبودی
ولی ما توی اون دنیا نیستیم
[Game of Thrones]