هنری:
خوبی بازنده‌ست، خوبی همیشه میبازه؛ چون خوب باید عادلانه بازی کنه ولی شر نه
[Once Upon a Time]