فرانک آندروود:
قدرت خیلی شبیه به کسب و کار مسکنه، فقط موقعیت مهمه. موقعیت موقعیت موقعیت
هرچی به منبع قدرت نزدیک تر باشی، ارزش ملکت بالاتره
[House Of Cards]