Taxi Driver 1976
خلاصه داستان
«تراویس بیکل» (دنیرو) که سابقا در ویتنام تفنگدار دریایی بوده، در نیویورک راننده ی تاکسی می شود و چون دچار بی خوابی مزمن است فقط شب ها کار می کند. تباهی و فسادی که دوروبرش در شهر می بیند، مایه ی ناآرامی و آشفتگی او است.
اندکی درباره فیلم
درستِ که یکی از ژانر های فیلم هیجان انگیزهِ ولی به نظر من هیچ هیجانی نداره و برای اونهایی که دنبال فیلم های هیجانی هستن توصیه نمیشه، ولی در کل فیلم یک شاهکار از استاد اسکورسیزی
متن زیر یه نقد کوتاه که البته من ننوشتم
استاد اسکورسیزی در این فیلم به بهانه‌ی راننده تاکسی‌ای بی‌خواب به دل فرهنگ کشورش می‌زند و آن را در موقعیت های مختلف بررسی می کند.
روز، شب، پایین شهر، بالاشهر، انجمن های سیاسی، فاحشه خانه ها... و چیزی که می بیند، ویرانی است و سیاهی!
ژانر :هیجان انگیزدرام